Contact:

1006 E. Yager Lane, Suite 110

Austin TX 78753

(Kế nhà thờ Các Thánh Tử Đạo VN)

Cell: (512) 299-2427
Office: (512) 491-7127
Fax: (512) 491-7121